regulamin

  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
  • ukończyły 18 rok życia.
  • Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; a osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, lub opiekunów prawnych.
  • posiadają aktywne konto na portalu Facebook
  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zaakceptowały niniejszy Regulamin,
  1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
regulamin - Preludium Agencja PR | Usługi public relations. | Wrocław Gdańsk Łódź Poznań Katowice